English:

TERMS OF USE

1. INTRODUCTION

The terms of use (hereinafter "Rulebook") that follow below as well as all applicable laws in the territory of Bosnia and Herzegovina (hereinafter "BiH") that may apply to the Platform BHstudenti (hereinafter "Platform") apply to all users. By registering, you accept this Policy and undertake to use the "Platform" in accordance with it. We reserve the right to change the Rulebook without notice, and the changes take effect at the time of publication. In case of invalidity of any part of the Ordinance, this does not entail invalidity of the entire Ordinance.

2. USER BEHAVIOR

2.1. Copyright

The platform does not own the content and information posted by users. However, we reserve the right to use public content and information, as set out in the "Privacy Policy".
All submitted information and content (photos, videos, texts, etc.) can be published on the platform one or more times, without a time limit, but they do not have to. All persons who submit material guarantee that they claim copyright for it. The BHstudenti platform respects the intellectual property and copyrights of others, and on that basis demands the same from all those with whom it enters into any relationship in terms of materials that are protected by positive legal regulations governing the protection of copyright and intellectual property.
It is the responsibility of each user to report copyright infringement in cases of reasonable doubt. The Platform will take all appropriate and possible steps to suspend or prevent further copyright infringement as soon as possible, upon receipt of the notification of infringement and the submission of relevant evidence.

2.2. Prohibited behaviors

By registering on the BHstudenti platform, you agree to refrain from the following actions:

-Promotion of any political, ideological, nationalist, racial or sexist beliefs, as well as the imposition of any of the above.
-Publishing, sending and exchanging content that violates the existing BiH and international legislation, content that is offensive, pornographic, vulgar, threatening, racist or chauvinistic and harmful in any other way.
-Abuse, intimidate and abuse in any way any user.
-It is forbidden to try to access the login information and try to access an account belonging to another person.
-Publishing, sending, exchanging and transmitting information that the user knows or assumes to be false, and the use of which could harm other users.
-Publish an unauthorized commercial message (eg unsolicited spam e-mail).
-Collecting content and information belonging to other users and accessing the Platform automatically (using data collection bots, indexing programs or similar) without our prior permission.
-Dealing with illegal multilevel marketing, e.g. pyramidal schemes.
-Transmission of viruses and similar malicious code.
-Performing any activity that could disable, overload, or disrupt the proper functioning or display of the BHstudenti Platform.

2.2.1. Prohibited behaviors during registration

-Registration if you are under 17 years old.
-Using fake personal data and registration by entering a nickname or other content that does not represent the real name and surname of the user, as well as posting a fake profile picture that does not represent the user who registered.
-Create an account for another or create multiple accounts.
-Sharing a password with others, allowing others to access your account, or compromising the security of your account in any other way.

3. PRIVACY

The BHstudenti platform will do everything to protect the privacy of your data and behave as stated in the "Privacy Policy". We will only pass on information that directly reveals your identity to a third party in cases where the law requires it.

4. LIABILITY AND WARRANTIES

Since the Internet space itself contains a dose of uncertainty and insecurity, we cannot guarantee you complete security. The BHstudenti platform will in no way be liable for material or non-material loss or damage caused by the use of the platform. We cannot guarantee the normal functioning of the platform at any time, without delays, imperfections and difficulties, and completeness, truthfulness and quality of user data. We disclaim liability for any kind of damage caused for the last two reasons.

5. PROCEEDINGS IN CASE OF VIOLATION OF TERMS OF USE

BHstudents reserve the discretion to exclude or sanction the user (without liability, explanation or prior notice to the user) depending on the severity of the violation of the "Rulebook". Whether the user will be warned first, whether his use will be restricted or will be directly excluded from the Platform depends on the severity of the violation of the "Rulebook". The user will be notified by email, depending on the severity of the violation. (For example, for any form of spreading hatred and insulting others, violating the security or interfering with the work of the Platform, the user will be punished by direct exclusion.) Platform BHstudenti may claim damages. We invite you to report to us any suspicious activity that you believe violates this "Policy"

6. JURISDICTION

The court in Sarajevo has Subject-matter and Territorial jurisdiction for all disputes and claims that may arise from the use of the subject materials.

 

All rights reserved.

January 2013

Association "BHstudenti"

 

BHS:

USLOVI KORIŠTENJA

1. UVOD

 Uslovi korištenja (u nastavku "Pravilnik") koji slijede u nastavku kao i svi važeći zakoni na teritoriji BiH koji se mogu odnositi na Platformu BHstudenti (u nastavku "Platforma") primjenjuju se na sve korisnike. Registracijom prihvatate ovaj Pravilnik i obavezujete se da ćete "Platformu" koristiti u skladu s njime. Zadržavamo pravo promjene Pravilnika bez najave, a promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja. U slučaju nevaljalosti nekog od dijelova Pravilnika, to za sobom ne povlači nevaljalost cjelokupnog Pravilnika.

2. PONAŠANJE KORISNIKA

2.1. Autorska prava[

Platforma nije vlasnik sadržaja i informacija koje objavljuju korisnici. Ipak zadržavamo pravo korištenja javnih sadržaja i informacija, onako kako je navedeno u "Pravilima o privatnosti". Sve poslane informacije i sadržaji ( fotografije, videozapisi, tekstovi itd. ), mogu jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na platformi. Sve osobe koje pošalju materijal garantuju da za isti polažu autorska prava. Platforma BHstudenti poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulisana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Obaveza svakog korisnika je da prijavi kršenje autorskih prava u slučajevima opravdane sumnje. Platforma će u najkraćem mogućem roku, a nakon primanja obavještenja o povredi, te podnošenja relevantnih dokaza poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje autorskih prava.

2.2. Zabranjena ponašanja

Registracijom na platformu BHstudenti obavezujete se da ćete se suzdržati od sljedećih radnji:

-Zabranjena je promocija bilo kakvih političkih, ideoloških, nacionalističkih, rasnih ili sekističkih uvjerenja, kao i nametanje bilo čega gore navedenog.

-Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće bosanskohercegovačko i međunarodno zakonodavstvo, sadržaj koji je uvredljiv, pornografski, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način.

-Maltretiranje, zastrašivanje i zlostavljanje na bilo koji način bilo kojeg korisnika.

-Zabranjeno je pokušavati doći do podataka za prijavu i pokušavati pristupiti računu koji pripada drugoj osobi.

-Objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima. -Objavljivanje neovlaštene komercijalne poruke (npr. neželjene spam e-mail poruke).

-Prikupljanje sadržaja i informacija koje pripadaju drugim korisnicima i pristupanje Platformi automatskim putem (pomoću botova za prikupljanje podataka, programa za indeksiranje ili slično) bez našeg prethodnog dopuštenja.

-Bavljenje protuzakonitim višerazinskim marketingom, npr. piramidalnim šemama. -Prenošenje virusa i sličnog zlonamjernog koda.

-Vršenje bilo kakve aktivnosti koja bi mogla onemogućiti, preopteretiti, odnosno poremetiti pravilno funkcioniranje ili prikaz Platforme BHstudenti.

2.2.1. Zabranjena ponašanja prilikom registracije

-Registracija ako ste mlađi od 17 godina.

-Korištenje lažnih ličnih podataka i registracija unošenjem nadimka ili drugog sadržaja koji ne predstavlja pravo ime i prezime korisnika kao i postavljanje lažne profilne slike koja ne predstavlja korisnika koji se registrovao.

-Stvaranje korisničkog računa za drugog ili stvaranje više korisničkih računa.

-Dijeljenje šifre s drugima, omogućavanje drugima da pristupe Vašem korisničkom računu ili ugrožavanje sigurnosti vašeg korisničkog računa na bilo koji drugi način.

3. PRIVATNOST

Platforma BHstudenti će učiniti sve kako bi zaštitila privatnost Vaših podataka i ponašati se kako je navedeno u "Pravilima o privatnosti". Podatke koje direktno otkrivaju Vaš identitet trećoj strani ćemo proslijediti samo u slučajevima kada to zakon nalaže.

4. ODGOVORNOST I GARANCIJE

Budući da internet prostor sam po sebi sadrži dozu neizvjesnosti i nesigurnosti ni mi Vama ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Platforma BHstudenti neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem platforme.Ne možemo Vam garantovati ni normalno funkcionisanje platforme u svakom trenutku, bez kašnjenja, nesavršenosti i poteškoća, te potpunost, istinitost i kvalitet podataka koje korisnici postavljaju. Odričemo se odgovornosti za bilo koji vid štete nastale i zbog posljednja dva razloga.

5. POSTUPANJE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠTENJA

BHstudenti zadržavaju diskreciono pravo isključenja ili sankcionisanja korisnika (bez odgovornosti, obrazloženja ili predhodne najave korisniku) u zavisnosti od težine povrede "Pravilnika". Da li će korisnik biti prvo upozoren, da li će mu korištenje biti ograničeno ili će direktno biti isključen sa Platforme zavisi od težine povrede Pravilnika. Korisnik će o tome, u zavisnosti od težine povrede, biti obaviješten putem email-a. (Npr. za bilo koji oblik širenja mržnje i vrijeđanja drugog, narušavanja sigurnosti ili ometanja rada Platforme, korisnik će biti kažnjen direktnim isključenjem.) Platforma BHstudenti od korisnika koji nam je teškim povredama "Pravilnika" ili važećih zakona u BiH prouzrokovao štetu ili uskratio dobit može zahtijevati nadoknadu štete. Pozivamo Vas da nam prijavite svaku sumnjivu radnju za koju smatrate da krši ovaj "Pravilnik"

6.SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove i zahtjeve koji mogu proizaći iz korištenja predmetnih materijala stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

 

Sva prava pridržana.

Januar 2013.

Udruženje "BHstudenti"