English:

 

PRIVACY POLICY DESCRIBE:

-Information we collect, the way we collect them and the reasons why we collect them

-How we use this information and with whom we share it

-The way you will access and update this information

-Protection of your information

 

WE RECEIVE SEVERAL DIFFERENT TYPES OF INFORMATION ABOUT YOU IN SEVERAL WAYS:

Registration data

When registering, you are required to enter your name, date of birth, e-mail, gender, college and profile picture. Your name, gender, profile picture, and college are treated as completely public information. The email is not displayed publicly, and you decide on the format of the date of birth (whether to display only the date of birth, only the year of birth, or not at all).

Information you share

The information you choose to share e.g. sharing status, posting photos, commenting, tagging a page, adding friends, pointing out that you're in a relationship, etc.

Information that others share about you

We collect information about you from your friends and others, e.g. when someone transfers your personal (personal) data, uploads your photo, marks you in status or photo, etc.

Other information we receive about you

-We receive information about you every time you use the BHstudenti platform, when viewing the profiles of other users, searching for a page or friend, sending and receiving messages, etc.
-We receive information from computers, mobile phones or other devices that you use to access the BHStudent platform, such as IP address and mobile device identification number. This information is typically collected using server log files or web log files, mobile software development kits, and browser-like tracking technologies. They are used to collect and analyze certain types of technical information. Some of the cookies we place on your computer are associated with your user ID number (s).
-When you publish photos or videos on the BHstudenti platform, we may receive additional related data (metadata) such as the time, date and place of taking the photo or video.

 

HOW WE USE THE INFORMATION WE COLLECT

We collect, store and use your information to provide you with a safe, seamless, efficient and customized experience. For example, we may use information collected from you in one or more of the following ways:

-for Analyzing the use of our applications and services which allows us to improve services
-to Provide a more personalized experience
-to inform users about the update of the BHstudenti platform
-for delivery of targeted advertising
-to create your account
-to prevent fraud or potentially illegal actions
-for the analysis of trends and turnover of users and the collection of statistical data
-for dispute resolution and troubleshooting

 

INFORMATION SHARING

Public data

If you choose to make your information public, it will be visible to everyone, which means the following:

-Data may be linked to you (eg your first and last name, profile pictures, cover photos, user ID, username, etc.);
-can be displayed when someone searches through the BHstudenti platform or public search tool;

Although by accepting these rules you allow us to use your personal (personal) public data, you are the owner of all your data at all times. Your trust is important to us, which is why we will share the information we receive about you with others only under the following conditions:

-with your permission,
-We have informed you about it, e.g. through these rules
-We hold your public data free of charge until you delete it, unless you have shared the content with others and they have not deleted it.
-we will remove your first and last name and any other information that could identify you. We only present information to our clients or advertising partners after we remove your first and last name and any other personally identifiable information or combine it with other people's information so that it cannot ultimately be linked to you.

 

PRIVACY SETTINGS

As part of the BHstudenti platform, you can make a large number of changes to your privacy settings the way you want. Also when sharing any item (image, status, video, etc.) you can specify to whom it will be visible. You can specify privacy for each individual share, but you can also specify a general setting for each individual item.

 

PROTECTION OF YOUR DATA

We undertake to treat your data conscientiously and in accordance with the applicable legislation in BiH (Law on Personal Data Protection) and do everything to protect them. Each account is password protected, but it is still important that you maintain the security of your account and notify us immediately of unauthorized use. Although we take reasonable precautions against possible breaches of the security of the BHstudenti platform, our users' databases and records, no website or Internet transmission is completely secure, and we cannot guarantee that unauthorized access, hacking, data loss or other violations will never occur. We urge you to take steps to make your (personal) personal information secure (without setting simple and frequently used passwords), and to always log out of your account after use.

 

CHANGES

We reserve the right to change this policy. Users will be notified of any changes. The changes take effect at the time of publication.
For any questions or possible ambiguities regarding the privacy policy, feel free to contact us.

Association "BHstudenti"

 

 

BHS:

PRAVILA O PRIVATNOSTI OPISUJU:

-Informacije koje prikupljamo, način na koji ih prikupljamo i razloge zašto ih prikupljamo

-Kako koristimo te informacije i s kime ih dijelimo

-Način kako ćete Vi pristupiti tim informacijama i ažurirati ih

-Zaštita Vaših informacija


O VAMA PRIMAMO VIŠE RAZLIČITIH VRSTA PODATKA NA NEKOLIKO NAČINA :

Registracijski podaci

Prilikom registracije obavezni ste unijeti Vaše ime i prezime, datum rođenja, e-mail, spol, fakultet i profilnu sliku. Vaše ime i prezime, spol, profilna slika i fakultet se tretiraju kao potpuno javne informacije. Email se ne prikazuje javno, a o formatu prikaza dauma rođenja sami odlučujete(da li ćete prikazati samo datum rođenja, samo godinu rođenja, ili ga nećete uopšte prikazati).

Informacije koje dijelite

Informacije koje ste odlučili dijeliti npr. dijeljenje statusa, postavljanje fotografija, komentarisanje, označavanje da vam se sviđa neka stranica, dodavanje prijatelja, isticanje da ste u vezi itd.

Informacije koje drugi dijele o Vama

Informacije o vama prikupljamo od vaših prijatelja i ostalih, npr. kada neko prenese Vaše lične(osobne) podatke, postavi Vašu fotografiju, označi Vas u statusu ili fotografiji itd.

Ostale informacije koje primamo o Vama

-Informacije o Vama primamo svaki put kad koristite platformu BHstudenti, prilikom pregleda profila ostalih korisnika, traženja stranice ili prijatelja, slanja i primanja poruka itd.
-Informacije primamo s kompjutera, mobitela ili drugih uređaja koje koristite za pristup platformi BHStudenti kao što su IP adresa i identifikacijski broj mobilnog uređaja. Ove informacije se obično prikupljaju pomoću serverskih log datoteka ili web-log datoteka ("log datoteka"), setova za razvoj softvera mobilnih uređaja i tehnologija praćenja poput cookiesa (kolačića) u pregledniku. One služe za prikupljanje i analizu određenih vrsta tehničkih informacija. Neki od cookiesa koje postavljamo na Vaš kompjuter povezani su s Vašim korisničkim ID brojem (brojevima).
-Kada na platformi BHstudenti objavljujete fotografije ili videozapise, mogli bismo primiti i dodatne vezane podatke (metapodatke) kao što su vrijeme, datum i mjesto snimanja fotografije ili videozapisa.


KAKO KORISTIMO INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Mi prikupljamo, pohranjujemo i koristimo Vaše podatke kako bi vam pružili sigurno, nesmetano, učinkovito i prilagođeno iskustvo. Na primjer, informacije prikupljene od vas možemo koristiti na jedan ili više od sljedećih načina:

-za Analiziranje korištenja naših aplikacija i usluga što nam omogućuje unapređivanje usluga
-za Pružanje personaliziranijeg iskustva
-za obavještavanje korisnika o ažuriranju platforme BHstudenti
-za isporuku targetiranog oglašavanja
-za kreiranje vašeg korisničkog računa
-za sprječavanje prevare ili potencijalno nezakonitih radnji
-za analizu trendova i prometa korisnika te prikupljanje statističkih podataka
-za rješavanje sporova i otklanjanje problema

DIJELJENJE INFORMACIJA

Javni podaci

Odaberete li svoje podatke učiniti javnima, bit će vidljivi svima a to za te podatke znači sljedeće:

-mogu se povezati s Vama (npr. vašim imenomi prezimenom, profilnim slikama, naslovnim fotografijama, korisničkim ID-om, korisničkim imenom itd.);
-mogu se prikazati kada netko izvrši pretraživanje putem platforme BHstudenti ili alata za javno pretraživanje;

Iako nam prihvatanjem ovih pravila dopuštate da koristimo Vaše lične (osobne) javne podatke, Vi ste u svakom trenutku vlasnik svih svojih podataka. Vaše nam je povjerenje važno, zbog čega ćemo podatke koje primamo o Vama dijeliti s drugima isključivo pod sljedećim uvjetima:

-uz vaše dopuštenje,
-obavijestili smo Vas o tome, npr. putem ovih pravila
-vašim javnim podacima bez naknade raspolažemo sve dok ih ne izbrišete, osim u slučaju da ste taj sadržaj podijelili s drugima a oni ga nisu izbrisali.
-ukloniti ćemo Vaše ime i prezime i sve ostale podatke kojima bi vas se moglo identificirati. Podatke svojim klijentima ili partnerima u oglašavanju predočavamo tek nakon što uklonimo Vaše ime i prezime i sve ostale podatke kojima bi Vas se moglo identificirati ili ih kombiniramo s podacima drugih osoba tako da ih se u konačnici ne može povezati sa Vama.


POSTAVKE O PRIVATNOSTI

U sklopu platforme BHstudenti možete napraviti veliki broj izmjena u postavkama o privatnosti onako kako Vi to želite. Također prilikom dijeljenja bilo koje stavke (slike, statusa,videozapisa itd.) možete odrediti kome će biti vidljiva. Privatnost možete određivati prilikom svakog pojedinačnog dijeljenja ali možete i odrediti generalnu postavku za svaku pojedinačnu stavku.

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

Obavezujemo se da ćemo s Vašim podacima postupati savjesno i u skladu sa važećim zakonodavstvom u BiH (Zakonom o zaštiti ličnih podatka) i učiniti sve kako bi bili zaštičeni. Svaki korisnički račun zaštičen je šifrom, ali je i dalje važno da održavate sigurnost Vašeg računa i da nas odmah obavijestite o neovlaštenom korištenju. Iako poduzimamo razumne mjere opreza protiv mogućeg narušavanja sigurnosti platforme BHstudenti, baza podataka i evidencije naših korisnika, ni jedna web stranica ili Internet prijenos nije potpuno siguran, te ne možemo garantovati kako se neovlašteni pristup, hakiranje, gubitak podataka ili druge povrede nikada neće dogoditi. Pozivamo vas da poduzmete korake kako bi učinili Vaše (lične) osobne podatke sigurnim (ne postavljanjem jednostavnih i često korištenih šifri), te da se uvijek odjavite s računa nakon upotrebe.

IZMJENE

Zadržavamo pravo izmjene ovog pravilnika. O svakoj izmjeni korisnici će biti obaviješteni. Izmjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.
Za sva pitanja ili eventualne nejasnoće u vezi pravila o privatnosti osjećajte se slobodnim da nas kontaktirate.

Udruženje "BHstudenti"